Мишуринрізька філія І-ІІ ступенів комунального закладу "Ганівський навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад"

 

Управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  восьмої сесії

Верхньодніпровської  районної  ради

VIІ скликання

від  22 серпня  2016 року

                                                                                                                            № 133 -8/ VIІ

Голова Верхньодніпровської районної

ради

_____________А.В.КРАВЧЕНКО

 

ПОГОДЖЕНО

Відділ освіти Верхньодніпровської

райдержадміністрації

Начальник відділу освіти

 

______________Н.Ф.ХОДОС

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

МИШУРИНРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ І-ІІ СТУПЕНІВ  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГАННІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

 

                                   Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

с. Мишурин Ріг

2016 р.

I. Загальні положення

1.1.Повна назва:

Мишуринрізька філія І-ІІ ступенів комунального закладу «Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної  ради» (далі – навчальний заклад) належить до  комунальної власності Верхньодніпровської районної  ради.

 

Скорочена назва :

 

Мишуринрізькафілія КЗ «Ганнівський НВК»

 

1.2.Юридична адресафілія:

51610

Дніпропетровська область,

Верхньодніпровський район,

с. Мишурин Ріг,

вул. Юдіна, 2,

тел.  (05658) 95-1-41.

 

1.3. Філія не  є юридичною особою. Філія опорного навчального закладу має штамп і печатку.

 

1.4. Засновником  філії є Верхньодніпровська районна рада.

 

1.5. Філія опорного навчального закладу виконує функції основної школи.

 

1.6.Головними завданнямифілії є:

забезпечення реалізації  права  громадян  набазову  загальнусередню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народнихтрадицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національнихцінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;

виховання  в учнів поваги до Конституції України,державних символів України, прав і свобод людини ігромадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  передзаконом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  ігромадянина;

розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань,наукового  світогляду;

реалізація права  учнів  на  вільне  формуванняполітичних   і   світоглядних   переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  проприроду,  людину і суспільство.

 

1.7.Філія опорного навчального закладу   в   своїй   діяльності   керуєтьсяКонституцією України,  Законами  України  "Проосвіту",  "Про загальну середню освіту»,Положенням  про  загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженимпостановою КабінетуМіністрів України від27 серпня2010року № 778, Положенням  проосвітній округ,  затвердженимпостановою КабінетуМіністрів України від27 серпня2010року № 777іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти інауки України,департаменту освіти і наукиДніпропетровської облдержадміністрації, відділу освітиВерхньодніпровськоїрайдержадміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власнимСтатутом.

 

1.8.Філія опорного навчального  закладу  несе  відповідальність передособою,суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання фінансової дисципліни.

 

1.9. Уфілії опорногонавчального закладу визначена  українська мова навчання, може бути запровадженопоглиблене    вивчення  окремих предметів інваріантної складової навчального плану.

 

1.10. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у філії опорного навчального закладу установлюється мережа класів, факультативів та інших форм навчально-виховного процесу.

 

1.11. Уфілії опорногонавчального закладу створюються та функціонують:

методична рада, методичні обєднання, творчі групи, соціально-психологічна служба.

 

1.12.Медичне обслуговування та відповідні умови його реалізації забезпечуються засновником і здійснюються  КЗ «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

1.13. У філії опорного навчального закладу організується гаряче харчування, в тому числі за кошти батьків учнів та за рахунок благодійних організацій.

1.14. Філія опорного навчального закладу обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН. Філія, розташована у сільській місцевості, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи.

 

 

 

II. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1.Філіяпланує   свою   роботу   відповідно до перспективного та річного  плану опорного навчального  закладу   .

План роботифіліїзатверджується радоюопорного навчального  закладу.

 

2.2. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філій опорного закладу розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у філіях опорного  навчального закладу, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

2.3. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри), режим роботи опорного закладу та його філій встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

 

2.4. Філія опорного закладу

 

 

до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

2.5.Філія опорного навчального закладу здійснює навчально-виховний процес  за денною формою навчання у режимі п’ятиденного робочого тижня.

 

2.6. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

    Для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини,  медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей,  які  вступають  до  першого  класу).

    До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести  років.

    У разі  потреби  учень  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого класу або  навчального   закладу.

 

 

 

2.7. У філіях опорного навчального закладу для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу, можуть  створюватись  групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  ізних здійснюється наказом директора опорного навчального закладу на підставізаяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня на початок кожного навчального року затверджується директором опорного навчального закладу.

 

2.8

 

 

навчальним планом, за погодженняміз відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

Навчальний рікпочинається  1  вересня  і закінчуєтьсяне пізніше 1 липня наступного року.

 

2.9. Відволікання  учнів  від  навчальних занятьдля провадження інших видівдіяльності    забороняється    (крім    випадків,     передбаченихзаконодавством України).

 

 

замінюють

 

 

2.11. Тривалість уроків у навчальному  закладі  становить:  уперших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах – 40хвилин,  у п'ятих -одинадцятих  -  45  хвилин.  Зміна  тривалостіуроків   допускається   за  погодженням  звідділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністраціїтавідповідним органом  державноїсанітарно-епідеміологічної служби.

 

2.12.    Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

 

2.13. Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог   з    урахуванням  вимог навчальних програм та  індивідуальних особливостей учнів.

 

2.14. У  філії опорного навчального закладу визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

(вихованців) закладів визначаються МОН.

У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради опорного навчального закладу може надаватися словесна характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

    У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

 

2.15. Результати    семестрового,    річного,    підсумковогооцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником (головоюатестаційної комісії).

 

2.16. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.Порядок проведення  державної  підсумковоїатестації   визначаєтьсязгідно чинного законодавства.

 

 

    3.3. У  філії опорного навчального закладу   забороняється   утворення   та  діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

    Примусове  залучення  учнів (вихованців) закладів до вступу в будь-які  громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності  в  зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється.

 

3.4. Дисципліна дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку, статуту опорного навчального закладу, положення про філію опорного навчального закладу.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесуфіліїзагальноосвітнього навчального закладу є:

    учні;

    керівники опорного навчального закладу та філій;

    педагогічні працівники;

    психолог, соціолог,бібліотекар;

    інші спеціалісти навчального закладу;

    батьки або особи, які їх замінюють.

 

4.2.процесу, визначаються законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.3. Учні (вихованці) мають гарантоване державою право на:

  -  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти  у закладі;

  -  вибір певного закладу,  форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  -  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  -  користування навчально-виробничою,                  науковою, матеріально технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

   - участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

   - отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

   - перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

  -  участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

  - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

   - повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

   - захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

-залучатися за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно-корисної  праці  відповідно   до   Статуту   і   Правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних

можливостей.

 

4.4.Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

 

4.5. Педагогічними працівниками філії опорного навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки.

 

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посадипедагогічних та інших працівників, інші трудові відносинирегулюються законодавством України про працю, законом України "Прозагальну середню  освіту" та іншими законодавчимиактами.

 

4.7. Педагогічні працівники мають право:

   - самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

   - брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

   - обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації, навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

    -проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

   - проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

   - вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

   - на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

   - об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена законодавством;

 

Відволікання педагогічних працівників від виконанняпрофесійних обов'язків не допускається, за винятком випадків,передбачених законодавством України.

 

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-     забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-    контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-    нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника опорного навчального закладу, завідувача філією;

 -   сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;

 -   виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;

 -   виконувати статут  опорного навчального закладу, положення про філію,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

-    брати участь у роботі педагогічної ради;

 -   виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 -   готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

  -  дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

  -  постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

   - виконувати накази  і  розпорядження   керівника   опорного навчального закладу, органів управління освітою;

-вестивідповідну

 

4.9. Уфілії опорногонавчального закладу обов'язково проводиться атестаціяпедагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз нап'ять років відповідно до Типового положення про атестаціюпедагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти інауки України.

 

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,Правила внутрішнього розпорядкуопорногонавчального закладу, положення про філію опорного навчального закладу,невиконують посадових обов'язків, умови колективного договоруабо за результатами атестації не відповідають займанійпосаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

  -  обирати форми  навчання  і  виховання дітей;

  -  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

   - звертатися до органів управління освітою, керівника опорного навчального закладу, завідувача  філією і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

  -  приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

  -  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази закладу;

-

 

 

 

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними  за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання  і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальноїсередньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту опорного навчального закладу, положення про філію опорного навчального закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуттядоброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї,державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури,цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свободлюдини;

 

У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, філія опорного навчального закладу або опорний навчальний заклад можуть порушувати клопотання про їх відповідальність згідно чинного законодавства.

 

V. Управління навчальним закладом

 

5.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію.

Завідувачем філією опорного навчального закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Завідувач філією опорного навчального закладу призначається на посаду відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації згідно подання директора опорного навчального закладу, за погодженням із районною радою.Завідувач філією опорного навчального закладу підпорядковується директору опорного навчального закладу.

Призначення та звільнення заступниківзавідувача філією опорного закладуздійснюється за поданням директора опорного закладу та завідувача філією опорного навчального закладу з дотриманням чинногозаконодавства.

 

5.2. Завідувач філією опорного навчального  закладу:

   - здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує  раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови  для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

   -  організовує навчально-виховний процес;

  -  забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

   - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

   - створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

   - забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;

   - розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами;

   - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

    -сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

   - забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

   - вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;

   - контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

  -  щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) колективу, регулярно веде і надає звіти про пророблену роботу філії за певний період на педагогічній раді опорного навчального закладу

5.3. Уфілії опорногонавчального закладу можуть створюватись учнівські тавчительськіоб’єднання,що діють відповідно до чинногозаконодавства України.

 

5.4.У разі необхідності скликаються  загальні збори (конференція) філії опорногонавчальногозакладу.

Делегатиконференції  з правом вирішальногоголосу обираються від таких  категорій:

представників опорного навчального закладу;

працівниківфілії - зборами трудовогоколективу філії;

учнів навчального закладу1-9 класів – класнимизборами;

батьків - класними батьківськимизборами.

Конференція правочинна, якщо в її роботібере участь не менше половини делегатів кожної категорії.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 

5.5.Органом громадського самоврядуванняфілії опорногонавчального закладу єрада філії опорногонавчального закладу.

 

5.5.1.Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховногопроцесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу таудосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилюуправління;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язанихз організацією навчально-виховного процесу.

 

5.5.2.Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу увзаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватнимиінституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напряміврозвитку та сприянняорганізаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховногопроцесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів танабуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчаннята виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальноїроботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положеньчинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньоїосвіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнівта загальноосвітнім навчальним закладом з метоюзабезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

5.5.3. До ради обираються пропорційно представники відпедагогічного колективу, учнів I-II ступенівнавчання, батьків.Представництво в раді йзагальна її чисельність визначаютьсяконференцією навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради збудь-яких причин приймається виключноконференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж натретину.

 

5.5.4.Радафіліїнавчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересівособи,суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджуєтьсяконференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативидиректораопорногонавчального закладу, засновника, а такожчленами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів занаявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос головиради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству таСтатутуопорногонавчального закладу, доводяться в 7-й денний термін довідома дирекції опорного навчального закладу, педагогічного колективу, учнів, батьків, абоосіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгодидирекції опорногонавчального закладу з рішеннямради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірнепитання.

До складу комісії входять представники органів громадськогосамоврядування,дирекції, профспілкового комітету навчальногозакладу.

 

5.5.5. Очолює раду філії опорного навчального закладу голова, якийобирається із складу ради.Голова ради може бути членом педагогічної ради опорного навчального закладу.

Головою ради не можуть бутизавідувач та його заступники.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, щостосуються діяльності, пов'язаної зорганізацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчихта культурно-масових заходів.

 

VІ. Матеріально-технічна база

 

6.1. Матеріально-технічна база філії опорного навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

 

6.2.Майно, закріплене зафілією опорного навчального закладу

 

 

 

6.3.Філія опорного навчального закладу відповідно до чинного законодавствакористується землею, іншими природними ресурсами і несевідповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншогомайнафілії опорногонавчального закладу проводиться лише у випадках,передбачених чинним законодавством.Збитки,завданіфілії опорногонавчальногозакладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичнимита фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинногозаконодавства.

 

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії опорногонавчального закладуможе включатинавчальнікабінети,майстерні, атакож спортивний,актовийі читальнийзали, бібліотеку,архів,медичнийі комп'ютернийкабінети, їдальню, теплицю, приміщення дляінженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінети  психолога, соціального педагога, педагога-організатора, методичний кабінет.

      Філія опорного навчального закладу має земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі, тощо.

 

6.6.Основні фонди філії опорного навчального закладу не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який засіб без згоди власника.

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність філії опорногонавчального закладуздійснюється на основі його кошторису.

 

7.2. Фінансуванняфілії опорного навчального

законодавства.

 

7.3.Філія опорного навчального закладу працює за штатним розписом, який затверджується відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації за поданням директора опорного навчального закладу.

 

7.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  у філії опорного  закладу визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади,  до  сфери  управління яких  належать заклади.  Бухгалтерський  облік  у філії опорного  закладу здійснюється  через централізовану бухгалтерію.

 

7.5. Звітністьпро діяльність філії опорногонавчальногозакладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

7.6. Філія опорного навчального закладу є неприбутковою організацією. Філія опорного навчального закладу не здійснює розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх  частини серед засновників, членів органів управління та інших, повязаних з ними осіб та працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску). У разі припинення юридичної особи (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) активи філії опорного навчального закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. Доходи (прибутки) філії опорного навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання філії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням про філію.

 

 

VIIІ. Контроль за діяльністю філії опорного навчального закладу

 

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

 

ІX. Реорганізація або ліквідація філії опорного навчального закладу

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідаціюфілії опорногонавчальногозакладу приймаєзасновник.

 

9.2. Реорганізаціяабо ліквідація філії опорногонавчальногозакладу проводиться відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  восьмій  сесії

Верхньодніпровської  районної  ради

VIІскликання

від  22 серпня  2016 року

                                                                                                                                         № 133 -8/ VI

Голова Верхньодніпровської районної

ради

_____________А.В.КРАВЧЕНКО

 

ПОГОДЖЕНО

Відділ освіти Верхньодніпровської

райдержадміністрації

Начальник відділу освіти

 

______________Н.Ф.ХОДОС

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГАННІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬООСВІТНЯ ШКОЛА - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

 

Ідентифікаційний код 26372555

 

 

 

 

 

 

с.Ганнівка

2016 р.

 

Цей статут є новою редакцією статуту комунального закладу Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради, затвердженого начетвертій сесії  Верхньодніпровської районної ради VІ  скликання  від 16 березня 2011 року.

I. Загальні положення

1.1.Повна назва:

Комунальний заклад «Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної  ради» (далі – навчальний заклад) належить до  комунальної власності Верхньодніпровської районної  ради.

 

Скорочена назва :

 

КЗ «Ганнівський НВК»

 

1.2.Юридична адреса навчального закладу:

51620

Дніпропетровська область,

Верхньодніпровський район,

С.Ганнівка,

вул.Янцева, 59-а,

тел.  (05658) 74-1-84

 

1.3. Опорний навчальнийзаклад   є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс та  рахунок  в  установі банку, згідно чинного законодавства.

 

1.4. Опорний навчальнийзаклад   має у своєму складі філії: Дніпровокам'янську філію І-ІІ ступенів, Мишуринрізьку філію І-ІІ ступенів, Правобережненську філію І-ІІ ступенів.

 

1.6.Філії опорного навчального закладу не є юридичними особами і діють на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філії виконують функції основної школи. Філії опорного навчального закладу мають  штамп і печатку.

 

1.7. Засновником  опорного навчального закладу є Верхньодніпровська районна рада.

 

1.8. Комунальний заклад «Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної  ради» є правонаступником комунального закладу «Дніпровокамʼянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області», комунального закладу «Правобережненська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області», Мишуринрізької середньої загальноосвітньої школи, реорганізованих шляхом приєднання.

 

 

1.9. Головною  метою  навчального  закладу   є   забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

 

1.10.Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації  права  громадян  надошкільну та повну  загальнусередню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народнихтрадицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національнихцінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою   громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,   особистості,   підготовленої   до   професійного самовизначення;

виховання  в учнів поваги до Конституції України,державних символів України, прав і свобод людини ігромадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  передзаконом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  ігромадянина;

розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань,наукового  світогляду;

реалізація права  учнів  на  вільне  формуванняполітичних   і   світоглядних   переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  проприроду,  людину і суспільство.

 

1.11. Навчальний   заклад   в   своїй   діяльності   керуєтьсяКонституцією України,  Законами  України«Проосвіту»,«Про загальну середню освіту», «Продошкільну освіту»,Положенням  про  загальноосвітній навчальний заклад,  затвердженимпостановою КабінетуМіністрів України від27 серпня2010року № 778, Положенням  проосвітній округ,  затвердженимпостановою КабінетуМіністрів України від27 серпня2010року № 777,іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти інауки України,департаменту освіти і наукиДніпропетровської облдержадміністрації, відділу освітиВерхньодніпровськоїрайдержадміністрації, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та власнимСтатутом.

        Заклад складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

        Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів з вимогами Державного стандарту початкової та повної загальної середньої освіти.

 

1.12. Навчальний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 

1.13. Навчальний  заклад  несе  відповідальність передособою,суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних   зобов'язань   з   іншими   суб'єктами        освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому    числі  зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

 

1.14. У навчальному закладі визначена  українська мова навчання, запроваджено:

художньо – естетичну спеціалізацію в дошкільному підрозділі;

поглиблене    вивчення  окремих предметів інваріантної складової навчального плану;

профільне навчання  в школі ІІІ ступеня.

 

1.15.Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

обирати   форми,  засоби  і  методи  навчання  та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про  загальну  середню  освіту" та свого статуту з урахуванням  специфіки  закладу,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому   порядку    розробляти    і    впроваджуватиекспериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими  навчальними  закладами,  науково-досліднимиінститутами     та     центрами     проводити    науково-дослідну,експериментальну, інноваційну, пошукову роботу, що не суперечить законодавствуУкраїни;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

використовувати різні  форми   морального   і   матеріальногозаохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути  розпорядником рухомого  і  нерухомого  майназгідно з законодавством України та власнимСтатутом;

отримувати кошти   і   матеріальні   цінності   від   органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власнінадходження у порядку визначеному законодавством України;

організовувати екскурсійну діяльність як в Україні, так і за її межами, як самостійно, так і у відповідності до укладених угод з українськими чи міжнародними партнерами;

отримувати фінансову та іншу підтримку навчальних, туристично-пізнавальних програм для учнів та педагогів;

встановлювати форму для учнів;

також можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України;

залучати учнів школи до суспільно-корисної праці відповідно до встановлених законодавством вікових норм навантаження.

 

надавати платні послуги у сфері освітньої діяльності з:

проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з  видачею  або  без  видачі  відповідних  документів  про  освіту курсів,    гуртків,   факультативів   (зокрема,   іноземних   мов, комп'ютерної    підготовки,    гри   на   музичних   інструментах, хореографії,  образотворчого  мистецтва,  стенографії, машинопису, кроюта  шиття,  оздоблення  приміщень) за науковим,технічним, художнім, туристичним, екологічним,  спортивним,  оздоровчим  та  гуманітарним напрямами;

організації,  проведення у  позанавчальний  час  (у  тому числі  канікули,  святкові  та  вихідні  дні) заходів за освітнім, науковим,   технічним,   художнім,    туристичним,    екологічним, спортивним,  оздоровчим  та гуманітарним напрямами,  крім тих,  що фінансуються за рахунок  коштів  загального  фонду  державного  та місцевих бюджетів;

друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

видання та реалізація навчальної літератури,  методичних, науково-методичних,    наукових,      науково-технічних    видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);

 

надавати платні послуги у сфері охорони   здоров'я,   відпочинку,   дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту з:

проведення  групових  та  індивідуальних занять з фізичної культури     та     спорту     з     використанням     відповідної матеріально-технічної бази   навчального   закладу,   якщо  це  не передбачено навчальними планами та не належить до  діяльності,  що фінансується  за  рахунок  коштів  загального  фонду державного та місцевих бюджетів;

надання у тимчасове користування спортивного інвентарю  та обладнання,  якщо  це  не  передбачено  навчальними  планами та не належить  до  діяльності,  що  фінансується  за   рахунок   коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

організації та проведення концертно-видовищних заходів.

 

1.16. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти в навчальному закладі установлюється мережа класів, факультативів та інших форм навчально-виховного процесу.

 

1.17. У навчальному закладі створюються та функціонують:

методична рада, шкільні методичні обєднання, творчі групи, соціально-психологічна служба.

 

1.18.Медичне обслуговування та відповідні умови його реалізації забезпечуються засновником і здійснюються  КЗ «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

1.19. У навчальному закладі організується гаряче харчування, в тому числі за кошти батьків учнів та за рахунок благодійних організацій.

1.20. Взаємовідносини  навчального  закладу  з  юридичними  іфізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

II. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Навчальний  заклад   планує   свою   роботу   самостійновідповідно до перспективного та річного  плану.

В плані роботи  відображаються  найголовніші  питання  роботинавчального закладу,  визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою  навчального  закладу.

 

2.2. Основним  документом,  що   регулює   навчально-виховнийпроцес,  є  робочий  навчальний  план,  що  складається  на основітипових навчальних    планів загальноосвітніх навчальних закладів,    розроблених    та    затвердженихМіністерством освіти інауки України.

Робочий навчальний  план  навчального  закладу  погоджується радою навчального закладу, схвалюється педагогічною радою і затверджується відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого  навчального  плану  додаєтьсярежим роботинавчального закладу.

 

2.3.

 

 

до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес  за денною формою навчання у режимі п’ятиденного робочого тижня.

 

2.5.

 

2.6.Мережа класів у навчальному закладі та філіях формується на підставі нормативів їх наповнюваності та відповідно до санітарно-гігієнічних умов. У дошкільному підрозділі комплектуються різновікові групи. Наповнюваність груп становить до 20 дітей дошкільного віку. Режим роботи груп: 730-1630

2.7.Зарахування учнів до закладу та філій здійснюється, як правило, до  початку навчального року за наказом його керівника.

    Для зарахування учня до закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини,  медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей,  які  вступають  до  першого  класута дошкільного відділення).

    До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести  років.

    У разі  потреби  учень  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого класу або  навчального   закладу.

 

 

Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, умови збереження за дитиною дощкільного віку місця у навчально – виховному комплексі визначаються Типовим положенням про дошкільний навчальний заклад.

2.8. У навчальному закладі та філіях для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу, можуть  створюватись  групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  ізних здійснюється наказом директора навчального закладу на підставізаяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня на початок кожного навчального року затверджується директором навчального закладу.

 

2.9

 

 

навчальним планом, за погодженняміз відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 липня у дошкільних групах проводиться оздоровлення дітей.

Навчальний рікдля учнівпочинається  1  вересня  і закінчуєтьсяне пізніше 1 липня наступного року.

 

2.10. Відволікання  учнів  від  навчальних занятьдля провадження інших видівдіяльності    забороняється    (крім    випадків,     передбаченихзаконодавством України).

 

 

замінюють

 

 

2.12. Тривалість уроків у навчальному  закладі  становить:  уперших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах – 40хвилин,  у п'ятих -одинадцятих  -  45  хвилин.  Зміна  тривалостіуроків   допускається   за  погодженням  звідділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністраціїтавідповідним органом  державноїсанітарно-епідеміологічної служби.

 

2.13. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять визначається розкладом уроків,  що складається  на  кожен  семестр відповідно   до   санітарно-гігієнічних   та  педагогічних  вимог, погоджується   радоюнавчального   закладу   і    затверджуєтьсядиректором.

Тижневий режим роботи навчального  закладу  затверджується  урозкладі навчальних занять.

Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять,    у навчальному    закладі    проводяться    індивідуальні,   групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку  є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.

 

2.14. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двої уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

 

2.16.   Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

 

2.17. Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог   з    урахуванням  вимог навчальних програм та  індивідуальних особливостей учнів.

 

2.18. У  навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

(вихованців) закладів визначаються МОН.

У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

    У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

У документі   про   освіту   (табелі  успішності,  свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

2.19. Результати    семестрового,    річного,    підсумковогооцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником (головоюатестаційної комісії).

 

2.20. Порядок переведення і випуск учнів навчального  закладувизначаєтьсяПорядком   переведення   учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу,відповідно до чинного законодавства.

 

2.21

 

 

 

 

 

 

планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

 

 

 

 

 

 

2.22. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступінь навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.  Порядок проведення  державної  підсумкової атестації   визначається   згідно чинного законодавства.

 

2.23. Учням,   які   закінчили   певний  ступінь  навчальногозакладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову  загальнусередню освіту;

по закінченні  навчального  закладу  -  атестат   про   повнузагальну середню освіту.

 

Випускникам  9-х, 11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.24. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х класів, 10-х (11-х) класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні", а випускники закладу ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  закладу  II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

 

встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

 

 

 

організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

    Примусове  залучення  учнів (вихованців) закладів до вступу в будь-які  громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні   організації  і  воєнізовані  формування,  а  також  до діяльності  в  зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється.

 

3.4. Дисципліна у навчальному  закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

IV. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу взагальноосвітньому навчальному закладі є:

    діти дошкільного віку;

учні;

    керівники навчального закладу;

    педагогічні працівники;

    психолог, соціолог,бібліотекар;

    інші спеціалісти навчального закладу;

    батьки або особи, які їх замінюють.

 

4.2.процесу, визначаються законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.3. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на:

  -  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти  у закладі;

  -  вибір певного закладу,  форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  -  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  -  користування навчально-виробничою,                  науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,  корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

   - участь в    різних   видах   навчальної,   науково-практичної  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

   - отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

   - перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

  -  участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

  - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

   - повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

   - захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

-залучатися за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно-корисної  праці  відповідно   до   Статуту   і   Правил внутрішнього   розпорядку  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних

можливостей.

 

4.4.Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

 

4.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки.

 

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посадипедагогічних та інших працівників, інші трудові відносинирегулюються законодавством України про працю, Законом України«Прозагальну середню  освіту»та іншими законодавчимиактами.

 

4.7. Педагогічні працівники мають право:

   - самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

   - брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

   - обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації, навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

    -проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

   - проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

   - вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

   - на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

   - об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших громадських    об'єднань,    діяльність    яких    не   заборонена законодавством;

 

Відволікання педагогічних працівників від виконанняпрофесійних обов'язків не допускається, за винятком випадків,передбачених законодавством України.

 

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-     забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

-    контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-  нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

 -   сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;

 -   виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;

 -   виконувати статут  закладу,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

-    брати участь у роботі педагогічної ради;

 -   виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 -   готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

  -  дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

  -  постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

   - виконувати накази  і  розпорядження   керівника   навчального закладу, органів управління освітою;

-вестивідповідну

 

4.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестаціяпедагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз нап'ять років відповідно до Типового положення про атестаціюпедагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти інауки України.

 

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, невиконують посадових обов'язків, умови колективного договоруабо за результатами атестації не відповідають займанійпосаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

  -  обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;

  -  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

   - звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

  -  приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

  -  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази закладу;

-

 

 

 

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними  за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання  і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальноїсередньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуттядоброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї,державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури,цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свободлюдини;

 

У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про їх відповідальність згідно чинного законодавства.

 

V. Управління навчальним закладом

 

5.1. Управління опорним навчальним закладом здійснюється відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництвоопорнимнавчальним закладом здійснює йогодиректор. Директором може бути тільки громадянин України, який маєвищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стажпедагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладута його заступники призначаються і звільняються з посадивідділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації за погодженням із районною радою.

Призначення та звільнення заступників директораздійснюєтьсявідділом освітиза поданням директора з дотриманням чинногозаконодавства.

 

5.2. Керівництво філіями опорногонавчального закладу здійснюєзавідувач філією.Завідувачем філії може бути тільки громадянин України, який маєвищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стажпедагогічної роботи не менш як 3 роки.

        Завідувач філією опорного навчального закладу призначається на посаду відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації згідно подання директора опорного навчального закладу, за погодженням із районною радою.

Призначення та звільнення заступниківзавідувача філією опорного закладуздійснюється за поданням директора опорного закладу та завідувача філією опорного навчального закладу з дотриманням чинногозаконодавства.

 

5.3. Директор опорного навчального  закладу:

   - здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує  раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови  для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

   -  організовує навчально-виховний процес;

  -  забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

   - відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

   - створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

   - забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;

   - розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами;

   - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

    -сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

   - забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

   - вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;

   - контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

   - видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

  -  щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) колективу;

 

5.4. У навчальному закладі створюється постійно діючийколегіальний органуправління закладом -педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 

5.5.Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховногопроцесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачідокументів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів тапрацівників навчального закладу;

участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;

морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;

притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів (вихованців),   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю закладу.

 

5.6. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менше як чотири рази на рік.

 

5.7. У опорномунавчальному закладі та філіях можуть створюватись учнівські тавчительськіоб’єднання,що діють відповідно до чинногозаконодавства України.

 

5.8.Органом громадського самоврядуванняопорногонавчальногозакладу та філій єзагальні збори (конференція), що скликається не менше одного разу на рік.

Делегатиконференції  з правом вирішальногоголосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу - зборами трудовогоколективу;

учнів навчального закладу5-11 класів – класнимизборами;

батьків - класними батьківськимизборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.Визначається така кіль-кість делегатів: від працівників школи, учнів, батьків в рівних кількостях: по двадцять відповідно.Термін їх повноважень становить 1 рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботібере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликатиконференцію мають голова радинавчального закладу,делегати конференції, якщоза це висловилось не менше третини їх загальної кількості,директор навчального закладу, засновник.

 

Конференція:

обирає раду навчального закладу, її голову, встановлюютьтермін їх повноважень;

заслуховує звіт директора і голови ради навчальногозакладу;

розглядає питання навчально-виховної, методичної іфінансовогосподарської діяльності навчального закладу;

затверджує основні напрями вдосконаленнянавчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрямидіяльності навчального закладу;

приймає рішення про стимулювання праці керівників та іншихпедагогічних працівників.

 

5.9. У період міжконференціями діє раданавчального закладу.

 

5.9.1.Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховногопроцесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу таудосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилюуправління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язанихз організацією навчально-виховного процесу.

 

5.9.2.Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу увзаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватнимиінституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напряміврозвитку навчального закладу та сприянняорганізаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховногопроцесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальномузакладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів танабуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчаннята виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальноїроботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положеньчинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньоїосвіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнівта загальноосвітнім навчальним закладом з метоюзабезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

5.9.3. До ради обираються пропорційно представники відпедагогічного колективу, учнів IІ-IIІ ступенівнавчання, батьків.Представництво в раді йзагальна її чисельність визначаютьсяконференцією навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради збудь-яких причин приймається виключноконференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж натретину.

 

5.9.4.Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересівособи,суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджуєтьсяконференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою двох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативидиректора навчального закладу, засновника, а такожчленами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів занаявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос головиради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству таСтатуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін довідома педагогічного колективу, учнів, батьків, абоосіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгодидирекції навчального закладу з рішеннямради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірнепитання.

До складу комісії входять представники органів громадськогосамоврядування,дирекції, профспілкового комітету навчальногозакладу.

 

5.9.5. Очолює раду навчального закладу голова, якийобирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійніабо тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій ізміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, щостосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної зорганізацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчихта культурно-масових заходів.

 

5.9.6.Рада навчального закладу:

організовує виконання рішеньконференції;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільностінавчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно здирекцією розглядає і затверджує план роботинавчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом здирекцією здійснює контроль за виконаннямСтатуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу,обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади тамісцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою пропредставлення до нагородження випускників навчального закладузолотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібноюмедаллю "За досягнення у навчанні" тапохвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремихпредметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність виборунавчальних предметів варіативної частини робочих навчальнихпланів, враховуючи можливості, потреби учнів, а такожтенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та йогозаступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарськоїдіяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метоюобговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорійвчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодополіпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

ініціює проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органууправління освітою пропозиції щодо морального і матеріальногозаохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їхвирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а такожзалучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участів керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільноїроботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів зучнями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язковогонавчання,приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють,вобстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплатіперіодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньоїосвіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичнимобслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу зпитань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохоченняучасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремихнапрямів роботи;

сприяє зміцненню матеріально- технічної бази навчального закладу.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

5.10. При навчальному закладі за рішеннямконференції можестворюватися і діяти піклувальна радавідповідно до чинного законодавства.

 

5.11. Метою діяльності піклувальної ради є забезпеченнядоступності загальної середньої освіти для всіх громадян,задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськостідо вирішення проблем навчання і виховання.

 

5.11.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковостіповної загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,підприємствами, установами, навчальними закладами, окремимигромадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і вихованняучнів у навчальному закладі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової,матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної,та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів,педагогічних працівників;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

 

5.11.2. Піклувальна рада формується у складі7 (семи) осібіз представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств,установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, утому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються наконференціїнавчального закладу шляхом голосування простоюбільшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради внавчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згодикерівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває,наконференції на його місце обирається іншаособа.

 

5.11.3.Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритетуправ людини, гармонійного поєднання інтересівособи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількістьзасідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніжчотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочиним, якщо на ньомуприсутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться довідома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків,громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальноїради.

 

5.11.4. Очолює піклувальну раду голова, який обираєтьсяшляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальноїради.

Із числа членів піклувальної ради також обираються заступникта секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальноїради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах таорганізаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати своїповноваження членам піклувальної ради.

 

5.11.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівниказагальноосвітнього навчального закладу,конференціїпропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної,навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчальногозакладу;

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної інавчально-методичної бази навчального закладу;

стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань,щостосуються роботи навчального закладу,з метою сприяння їхвирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входятьпредставники громадськості, педагогічного колективу, батьки абоособи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

 

 

 

 

VІ. Матеріально-технічна база

 

6.1. Матеріально-технічна база опорного навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу та його філій.

 

6.2.Майно, закріплене за комунальним закладом та його філіями

 

 

 

6.3.Опорний навчальний закладта його філіївідповідно до чинного законодавствакористуються землею, іншими природними ресурсами і несутьвідповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншогомайнаопорногонавчального закладу та його філій проводиться лише у випадках,передбачених чинним законодавством.Збитки,завданіопорномунавчальномузакладу та його філіям внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичнимита фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинногозаконодавства.

 

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база опорногонавчального закладуможе включатинавчальнікабінети,майстерні, атакож спортивний,актовийі читальнийзали, бібліотеку,архів,медичнийі комп'ютернийкабінети, їдальню, теплицю, приміщення дляінженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінети  психолога, соціального педагога, педагога-організатора, методичний кабінет.

      Опорний навчальний заклад та його філії мають земельні ділянки, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, тощо.

 

6.6.Основні фонди опорного навчального закладу та його філій не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який засіб без згоди власника.

 

6.7.

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

 

7.1. Фінансово-господарська діяльністьопорногонавчального закладуздійснюється на основі його кошторису.

 

7.2. Фінансуванняопорного навчальногозакладу та його філій

законодавства.

 

 

7.3.Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

коштидержавного та місцевого бюджетів;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничихмайстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств,від здачі в оренду приміщень,споруд, обладнання;

благодійні внески, матеріальні цінності одержані від установ, організацій, окремих громадян ( в т.ч. батьків).

 

7.4.Опорний навчальний заклад та його філії працюють за штатним розписом, який затверджується відділом освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

 

7.5. Розподіл годин на позакласну ( гурткову, секційну, студійну) роботу та спеціальні курси, факультативи здійснюються дирекцією навчального закладу щорічно на початок навчального року відповідно до потреб навчального закладу.

      Облік цієї роботи здійснюється на сторінках класних журналів відповідних класів.

 

7.6. Працівникам навчального закладу надаються щорічні основні та інші види відпусток відповідно до закону України «Про відпустки».

 

7.7. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

7.8.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку  в  закладі визначається  законодавством,  нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади,  до  сфери  управління яких  належать заклади.  За рішенням засновника закладу бухгалтерський  облік  може  здійснюватися  самостійно  або  через централізовану бухгалтерію.

 

7.9. Звітність про діяльністьзагальноосвітнього навчальногозакладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

7.10. Навчальний заклад та філії є неприбутковими організаціями. Навчальний заклад не здійснює розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх  частини серед засновників, членів органів управління та інших, повязаних з ними осіб та працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску). У разі припинення юридичної особи (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) активи навчального закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. Доходи (прибутки) навчальним закладом використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

 

 

 

VIIІ. Міжнародне співробітництво

 

8.1. Опорний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

8.2.Опорний навчальний заклад має право відповідно до чинногозаконодавства укладати угоди про співробітництво з навчальнимизакладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,громадськими об'єднаннями інших країн.

 

8.3.

 

ІХ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

9.2. Державний нагляд (контроль) здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, департамент освіти і науки облдержадміністрації, відділ освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації.

 

9.3.Основною формою державного контролю за діяльністю опорногонавчального закладу єдержавнаатестація закладу, що проводиться не рідше одногоразу на десятьроків у порядку,встановленому Міністерством освіти інауки  України.

 

9.4.Уперіод між атестацією проводяться перевірки(інспектування) опорного навчального закладу з питань, пов'язаних з йогонавчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цихперевірок визначаються залежно від стану навчально-виховноїроботи, але не частіше як2 рази на рік. Перевірки з питань, непов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновникомвідповідно до законодавства.

 

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

10.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідаціюопорногонавчальногозакладу, його філій приймаєзасновник.

Реорганізаціяопорногонавчального закладу, його філій відбувається шляхом злиття,приєднання,поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеноюзасновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарськогосуду - ліквідаційною комісією,призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходятьповноваження щодо управління навчальним закладом.

 

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчальногозакладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується зними, складає ліквідаційний баланс і представляє йогозасновнику.

 

10.3. У випадку реорганізації права та зобов'язаннянавчального закладу переходять до правонаступників відповідно дочинного законодавства або визначених навчальних закладів.